ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ – ಪೇರಿ ಫೆರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ – ಪೇರಿ ಫೆರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸಿಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (ಪಿಎಡಿ) ಎಂಬುದು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು…

ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇಯ್ನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!

ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ರಹಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ : ಡಾ ಎಂ. ವಿ. ಉರಾಳ್, ಶೃಂಗೇರಿ. ವೆರಿಕೋಸ್…