ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು? Live

 • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
  50% 4 / 8
 • ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
  25% 2 / 8
 • ಸೂಪರ್ ಡಾಲರ್ ಹಿಟ್
  25% 2 / 8
 • ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
  0% 0 / 8
“][/IT_EPOLL]