ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆ? Live

  • ಹೌದು, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವಾಗಬೇಕು
    96% 87.3k / 90.2k
  • ಇಲ್ಲ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವಾಗಬಾರದು
    3% 3k / 90.2k