ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. Live

  • ಹೌದು
    94% 4.6k / 4.9k
  • ಇಲ್ಲ
    5% 278 / 4.9k