ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳೂ ಕೇಸರಿ ; ಮೊಳಗಿತು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳೂ ಕೇಸರಿ ;ಮೊಳಗಿತು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್! ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ