ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪಘಾತಗಳು ಎಲ್ಲಕಡೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ! ಏಕೆಂದು ನೋಡಿ!ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳು ಎಂಥವರನ್ನೂ ಸಹ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿಸುತ್ತದೆ!